NCERT Class 6 Social In The Earliest Cities notes in kannada Medium

NCERT Class 6 Social  In The Earliest Cities notes in kannada Medium 6 ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಾಯ-3 ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನುಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ.

NCERT Class 6 Social In The Earliest Cities notes in kannada Medium


  NCERT Class 6 Social In The Earliest Cities notes in kannada Medium

  NCERT Class 6 Social In The Earliest Cities notes in kannada Medium

  What was special about these cities? ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಾಗಿತ್ತು?

  1. Many of these cities were divided into two or more parts.
  2. The part to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. 
  3. The part to the east was larger but lower. This is called the lower town.
  4. Walls of baked brick were built around each part. 
  5. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. 
  6. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong.
  7. In some cities, special buildings were constructed on the citadel. 
  8. Example-Mohenjodaro, a very special tank, The Great Bath, was built. Kalibangan and Lothal had fire altars.
  9. Mohenjodaro, Harappa, and Lothal had elaborate storehouses. 

  NCERT Class 6 Social In The Earliest Cities notes in kannada Medium

  1. ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗವು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು ಎತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಕೋಟೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. 
  2. ಪೂರ್ವ ಭಾಗವು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಣ/ಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. 
  3. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಯಿಸಿದ ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. 
  4. ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿಸುವ/ಬೆಸೆಯುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು ಅದು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿತು.
  5. ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ - ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೊ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಳ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ನಾನದ ಕೊಳ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಕಲಿಬಂಗನ್ ಮತ್ತು ಲೋಥಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಒಲೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. 
  6. ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೊ, ಹರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಲೋಥಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸರಕು ಸಾಗಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.

  Great bath in Mohenjodaro.

  1. Lined with bricks, and coated with plaster.
  2. Made watertight using natural tar.
  3. Steps leading down to it from 2 sides.
  4. Rooms on all sides.
  5. Water was probably brought in from a well-drained-out after use.
  6. Dip on special occasions.

  NCERT Class 6 Social In The Earliest Cities notes in kannada Medium

  1. ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಭದ್ರಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ ಲೇಪಿತವಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸ್ನಾನ ಕೊಳ.
  2. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಟಾರನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀರು-ಸೋರಿಕೆ ಆಗದಂತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 
  3. ಎರಡು ಬದಿಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
  4. ಎಲ್ಲಾ ಬದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೋಣೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ತು. 
  5. ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
  6. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರಿಬಹುದು. 

  Dholavira-

  1. Located on Khadir beyt, Rann of kutch.
  2. Divided into 3 parts with each part fortified.
  3. Large open area for public ceremonies.
  4. Large letters of Harappan script.

  Lothal

  1. Stood beside a tributary of the Sabarmati river.
  2. The Centre of Object-making had a storehouse, workshop, and backyard.
  ದೋಲವಿರಾ:
  • ಸ್ಥಳ: ಗುಜರಾತ್‍ನ ಕಚ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಚವು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪುರಾತತ್ವ ತಾಣ. 
  • ವಿಭಾಗಗಳು: ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸುಭದ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳು: ದೊಡ್ಡ ಮುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು.
  • ಹರಪ್ಪನ್ ಲಿಪಿ: ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಪ್ಪನ್ ಲಿಪಿಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
  ಲೋಥಲ್:
  • ಸ್ಥಳ: ಸಬರ್ಮತಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ.
  • ವಸ್ತು ತಯಾರಿಕೆ: ವಸ್ತು ತಯಾರಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು, ಸರಕು ಸಾಗಾಟ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತು ಹಡಗುಕಟ್ಟೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. [ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂಚಿನದ್ದು] 

  Features of houses, drains, and streets.ಮನೆಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:

  Houses - 

  1. Either one or two storeys high.
  2. Rooms are built around a courtyard.
  3. Many had a separate bathing area.
  4. Some had Wells to supply water.

  Drains 

  1. Drains covered and built in a straight line.
  2. Each had a gentle slope.
  3. Very often drains in houses connected to those on streets.
  4. Inspection holes at intervals to enable cleaning.
  5. Houses, drains, and streets were probably planned and built at some time.
  NCERT Class 6 Social In The Earliest Cities notes in kannada Medium

  ಮನೆಗಳು:
  • ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಹಡಿಗಳ ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳು.
  • ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಆವರಣದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ನಾನದ ಪ್ರದೇಶವಿತ್ತು.
  • ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಬಾವಿಗಳಿದ್ದವು.
  ಚರಂಡಿಗಳು:
  • ಮುಚ್ಚಿದ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇದು ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಒಳಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
  • ಒಳಚರಂಡಿಗಳು ರಸ್ತೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು, ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು.
  • ಚರಂಡಿಗಳು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್‌ ಲೇಪಿತವಾಗಿದ್ದವು.
  ರಸ್ತೆಗಳು:
  • ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
  • ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
  • ರಸ್ತೆಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇದ್ದವು.

  Life in the city - ನಗರ ಜೀವನ - ಜನರ ಜೀವನ:

  Life of people-

  1. Planning of special buildings was probably done by rulers.
  2. Might have sent people to distant lands to get metal, precious stones, etc., and might have kept valuables such as gold, and silver with them.
  3. Scribes might have helped in preparing seals.
  4. Craft development For Eg- Terracotta toys.
  NCERT Class 6 Social In The Earliest Cities notes in kannada Medium
  ನಗರ ಜೀವನ - ಜನರ ಜೀವನ:
  ಆಡಳಿತಗಾರರು ವಿಶೇಷ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ:
  ಆಡಳಿತಗಾರರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ನಾನ, ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಾಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
  ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೂರದ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ:
  ಲೋಹ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜನರು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
  ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ:
  ಸ್ವರ್ಣ, ರಜತ ಮುಂತಾದ ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
  ಮುದ್ರೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ:
  ಲೇಖಕರು ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
  NCERT Class 6 Social In The Earliest Cities notes in kannada Medium

  ಕರಕುಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:
  ಮಣ್ಣಿನ ಆಟಿಕೆಗಳು, ಉಂಗುರಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜನರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
  ವ್ಯಾಪಾರವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಜನರು ಕೃಷಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
  ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಜನರು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

  NCERT Class 6 Social In The Earliest Cities notes in kannada Medium

  ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕರಕುಶಲಗಳು - ಮಣಿಗಳು, ತೂಕಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಕುಗಳು:
  ತೂಕಗಳು:
  ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಲ್ಲು, ಚೆರ್ಟ್‌ನಿಂದ ತೂಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
  ಮಣಿಗಳು:
  ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಕಾರ್ನೀಲಿಯನ್‌ನಿಂದ ಮಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
  ಕಸೂತಿ ಬಟ್ಟೆ:
  ಪ್ರಧಾನ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಕಸೂತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು
  ಮುದ್ರಗಳು:
  ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯತಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲೆಯಾದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
  ಮುದ್ರಣ:
  ಮುದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿದ ಚಿಹ್ನೆ
  ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ತಯಾರಿಕೆ:
  ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಕಪ್ಪು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು
  ಹಿರಿದಾದ ಉಂಗುರಗಳು, ಕಲಾವಿದ್ಧ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳು, ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಪುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.
  ಈ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಗರದ ಜನರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
  ಅವು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

  NCERT Class 6 Social In The Earliest Cities notes in kannada Medium

  7000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೆಹರ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

  1. ಮೊಹೆಂಜೊ-ದಾರೊದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಡಕೆಯ ಮುಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಾಮ್ರದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ನಿಜವಾದ ತುಣುಕುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
  2. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ನೂಲು ತಿರುಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ "ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ವರ್ಲ್ಸ್" ಎಂಬ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.
  3. ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಬಹುಶಃ ತಜ್ಞರ ಕೆಲಸವಾಗಿರಬೇಕು.
  4. ತಜ್ಞರು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಲ್ಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತುವುದು.

  ಫೈಯನ್ಸ್

  1. ಫೈಯನ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಅಥವಾ ಚಿಪ್ಪಿನಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ವಸ್ತು.
  2. ಮರಳು ಅಥವಾ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಅನ್ನು ಗಂಧದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆಕಾರಗೊಳಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
  3. ನಂತರ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಳಪುಳ್ಳಿಸುವಂತಹ ಮೃದುವಾದ ಗಾಜಿನಂಥ ಹೊದ್ದನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
  4. ಈ ಹೊದ್ದಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಹಸಿರು.
  5. ಫೈಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಣಿಗಳು, ಬಳೆಗಳು, ಕಿವಿ ಉಂಗುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

  In search of raw materials

  1. Raw materials are substances that are either found naturally (such as wood, or ores of metals) or produced by farmers or herders. 
  2. These are then processed to produce finished goods. For example, cotton, produced by farmers, is a raw material that may be processed to make cloth.
  3. Some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, and precious stones had to be brought from distant places.
  4. copper- Rajasthan, and even from Oman in West Asia.
  5. Tin -mixed with copper to produce bronze-Afghanistan and Iran
  6. Gold-Karnataka, 
  7. Precious stones - Gujarat, Iran and Afghanistan

  ಹರಪ್ಪನ್ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು:
  ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು:
  • ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ (ಮರ, ಲೋಹದ ಅದಿರು) ಅಥವಾ ರೈತರು ಅಥವಾ ಮಂದಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು.
  • ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೈತರು ಬೆಳೆಸುವ ಹತ್ತಿ- ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು.
  • ಹರಪ್ಪನ್ನರು ಬಳಸಿದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು:
  • ಕೆಲವು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು, ಆದರೆ ತಾಮ್ರ,ಕಂಚು, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
  ಮೂಲಗಳು:
  1. ತಾಮ್ರ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಓಮನ್‌. 
  2. ಕಂಚು: ತಾಮ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕಂಚು ತಯಾರಿಸಲು: ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇರಾನ್
  3. ಚಿನ್ನ: ಕರ್ನಾಟಕ
  4. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಲ್ಲುಗಳು: ಗುಜರಾತ್, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನ
  ಈ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಹರಪ್ಪನ್ನರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

  Food for people in the cities-

  1. These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes, and rulers in the cities. Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. 
  2. A new tool, the plough, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. which were probably made of wood.
  3. As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. 
  4. The Harappans reared cattle, sheep, goats, and buffalo. 
  5. They also collected fruits like ber, caught fish, and hunted wild animals like the antelope.
  ನಗರಗಳ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ:
  ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಲನೆ:
  ಹರಪ್ಪನ್ ನಾಗರೀಕತೆಯಲ್ಲಿ, ರೈತರು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕರಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳು, ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದರು.
  ಬೆಳೆಗಳು:
  ಹರಪ್ಪನ್ನರು ಗೋಧಿ, ಬಾರ್ಲಿ,ಕಡಲೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಎಳ್ಳು, ಅಗಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
  ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು:
  ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಡಲು "ನೇಗಿಲು" ಎಂಬ ಹೊಸ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಬಹುಶಃ ಮರದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು.
  ನೀರಾವರಿ:
  ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಗಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ, ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
  ಪಶುಪಾಲನೆ:
  ಹರಪ್ಪನ್ನರು ದನ, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು.
  ಇತರೆ ಆಹಾರ ಮೂಲಗಳು:
  ಬೇರಿಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
  ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.
  ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಕೃಷ್ಣಮೃಗವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
  ಹರಪ್ಪನ್ನರ ಆಹಾರವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ, ಪಶುಪಾಲನೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಾಡುವಿಕೆಯ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು.

  The mystery of the End

  1. There was deforestation. This could have happened because fuel was required for baking bricks, and for smelting copper ores. 
  2. Grazing by large herds of cattle, sheep, and goats may have destroyed the green cover. 
  3. In some areas where there were floods.
  4. But none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding, or a river drying up would have had an effect in only some areas.
  5. The rulers lost control.
  6. Sites in Sind and west Punjab (present-day Pakistan) 
  7. were abandoned, while many people moved into 
  8. newer, smaller settlements to the east and the south. 
  9. New cities emerged about 1400 years later.

  ಹರಪ್ಪನ್ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯ -

  ಹರಪ್ಪನ್ ನಾಗರೀಕತೆ ಸುಮಾರು 4500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ಅದರ ಅಂತ್ಯದ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ:
  ಅರಣ್ಯನಾಶ:
  ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಅದಿರನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಉರುವಲು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರಣ್ಯನಾಶ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು.
  ಹಸುಗಳು, ಕುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಯುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಸಿರು ಕವಚ ನಾಶವಾಗಿರಬಹುದು.
  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ:
  ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು.
  ಆದರೆ ಈ ಕಾರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ನದಿ ಒಣಗುವುದು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು.
  ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ:
  ಆಡಳಿತಗಾರರು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
  ಸಿಂಧ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಪಂಜಾಬ್ (ಇಂದಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು, ಅನೇಕ ಜನರು ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ, ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋದರು.
  ಇತರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು:
  ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣ
  ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆ

  ಹರಪ್ಪನ್ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಬದಲಿಗೆ, ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
  1400 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೊಸ ನಗರಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆಯ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿರಂತರತೆ.

  👉NCERT Class 6 Social  In The Earliest Cities notes in Kannada Medium PDF👈


  NCERT Class 6 Social In The Earliest Cities notes in Kannada Medium FAQS-


  ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆಯ ನಾಗರೀಕತೆ ಎಂದರೇನು?

  ಇದು 4700 ಮತ್ತು 1400 BCE ನಡುವೆ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ (ಇಂದಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನ) ಅರಳಿದು ಬೆಳೆದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ನಗರ ನಾಗರೀಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

  ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆಯ ನಾಗರೀಕತೆ ಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು?

  ಹರಪ್ಪ, ಮೊಹೆಂಜೊ-ದಾರೊ, ಧೋಳವಿರಾ, Rakhigarhi, ಲೋಥಲ್, ಕಾಳಿಬಂಗನ್.

  ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆಯ ನಾಗರೀಕತೆ ಮನೆಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು?

  ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಮಹಡಿಗಳ ಎತ್ತರ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆವರಣದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅನೇಕವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ನಾನದ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳೊಂದಿಗೆ.

  ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆಯ ಜನರು ಯಾವ ಕರಕುಶಲವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು?

  ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಮಣಿ ತಯಾರಿಕೆ, ನೇಯ್ದ ವಸ್ತುಗಳು, ಲೋಹದ ಕೆಲಸ, ಮುದ್ರೆಗಳು, ಫೈಯನ್ಸ್ (ಕನ್ನಡಿಯಂತಹ ಹೊಳಪುಳ್ಳ ವಸ್ತು).

  ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

  0 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು
  * Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.