KSEEB Solutions For Class 5th EVS Chapter-5 Natural Resources In Kannada

ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯು ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲವೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ನೀರು, ಮಣ್ಣು, ಗಾಳಿ, ಖನಿಜಗಳು, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ. ಮಾನವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಲು ಇವೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಾನವರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಇವು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ.KSEEB Solutions For Class 5th EVS Chapter-5 Natural Resources In Kannada ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. KSEEB Solutions For Class 5th EVS Chapter-5 Natural Resources In Kannada

5th evs chapter 5 answers kannada medium.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಒಗಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆ.

೧. ನಾನಿಲ್ಲದೆ ನೀನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವಿಲ್ಲ.ಗಿಡ ಮರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಬೇಕಲ್ಲ.

ನಾನು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. 

ನಾನು ಯಾರು? __________________

ಉತ್ತರ- ಗಾಳಿ

೨. ಭೂಮಿಯ ಬಹು ಭಾಗ ನಾನೇ ಇರುವೆ.ನಿನ್ನ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನಾನು ನೀಗುವೆ.

ಗಿಡಮರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಂಪು ಕೊಡುವೆ. ನಾನು ಯಾರು? __________________

ಉತ್ತರ- ನೀರು 

೩. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀನಿರುವೆ.ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಯಲು ನೆರವಾಗುವೆ ಜೀವರಾಶಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವೆ. 

ನಾನು ಯಾರು? __________________

ಉತ್ತರ- ಮಣ್ಣು

೪. ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ ನೀಡುವೆತಂಪು ನೆರಳು ಕೊಡುವೆ, ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಜಾಲವಿಲ್ಲ 

ನಾನು ಯಾರು? __________________

ಉತ್ತರ- ಮರ/ ಸಸ್ಯಗಳು

೫. ಬಸ್ಸು, ಲಾರಿ, ಕಾರು ಚಲಿಸಲು ನಾನು ಬೇಕುನಾನು ತಯಾರಾಗಲು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಬೇಕು.

ಭೂಮಿಯೊಳಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ತೆಗೆಯಬೇಕು 

ನಾನು ಯಾರು? __________________

ಉತ್ತರ- ಪೆಟ್ರೋಲ್

೬. ಪಾತ್ರೆ ತಟ್ಟೆ, ಲೋಟ ಚೆಂಬು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದನಿನ್ನ ಕಿವಿ, ಕಾಲ್ಗೆ ನಾನೇ ಅಂದ, ನಿನಗಾನಂದ.

ಅದಿರು ರೂಪದಿ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವೆ ನಿನ್ನಿಂದ 

ನಾನು ಯಾರು? __________________

ಉತ್ತರ- ಖನಿಜ

೭. ಕತ್ತಲ ಕಳೆಯುವೆಬೆಳಕನು ನೀಡುವೆ

ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವು ನಾನಾಗಿರುವೆ 

ನಾನು ಯಾರು? _________________

ಉತ್ತರ- ಸೂರ್ಯ

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಗೆರೆ ಎಳೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಾಕು.

KSEEB Solutions For Class 5th EVS Chapter-5 Natural Resources In Kannada
ಉತ್ತರ- 
KSEEB Solutions For Class 5th EVS Chapter-5 Natural Resources In Kannada

kseeb solutions for class 5th evs.

ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡು.

ಉತ್ತರ- ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ, ಅಕ್ಷಯ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು, ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೌರ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಮಾಡಿ ನೋಡು : ಎರಡು ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಹುರುಳಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕು. ಒಂದು ಕುಂಡವನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕತ್ತಲಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡು. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಎರಡು ಕುಂಡಗಳಿಗೂ ಹಾಕುತ್ತಿರು. ಹದಿನೈದು ದಿನದ ನಂತರ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸು. ಇದರಿಂದ ನೀನೇನು ತಿಳಿದೆ ಎಂದು ಬರೆ.

ಉತ್ತರ- ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿ ಬೀಜಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಳೆತು ಗಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಸಸ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

ಮಣ್ಣನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆ

ಉತ್ತರ-ಮಣ್ಣು ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ಮನರಂಜನೆ, ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳು, ಮೇಕಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೂದಾನಿಗಳಾಗಿ ಆಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು.

5th standard evs 5 question answer

ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸು.

೧. ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ

೨. ಮಳೆ ಬಂದು ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುವಾಗ

ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ನೀನು ಏನು ತಿಳಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆ.

KSEEB Solutions For Class 5th EVS Chapter-5 Natural Resources In Kannada

ಉತ್ತರ-1.ಆರೋಗ್ಯಕರ, ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಸ್ಯದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

2.ಮರ-ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. 

3.ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 

ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ನಮಗಾಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಬರೆ.

KSEEB Solutions For Class 5th EVS Chapter-5 Natural Resources In Kannada
ಉತ್ತರ-

 • ಕಾಡು ಸಹ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ. 
 • ಕಾಡುಗಳು ಹಣ್ಣು, ಹೂಗಳು, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಮರ ಮುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. 
 • ಕಾಡುಗಳು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯತಾಣವೂ ಆಗಿವೆ. 
 • ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು (ಮೇಲ್ಪದರದ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು) 
 • ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. 
 • ಕಾಡಿನ ಮರಗಳಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಅರಣ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಆಶ್ರಯ, ಉದ್ಯೋಗ, ನೀರು, ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳ ಭವಿಷ್ಯವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.

ಅರಣ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಏಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೆ.

ಉತ್ತರ-ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯವು ಒಂದು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮರಗಳು ಜೀವನದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.ಅರಣ್ಯಗಳು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯಗಳು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅರಣ್ಯಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯಗಳು ಜಲಚಕ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯಗಳು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅರಣ್ಯಗಳು ಔಷಧ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. 

ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಮೂರು ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸು. 

ಉತ್ತರ-ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ. 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಮೂರು ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸು.

ಉತ್ತರ-ಸೌದೆ, ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ, ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. 

ಇವುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬರೆ.

ಘನ ಇಂಧನ : ______________

ದ್ರವ ಇಂಧನ : ______________

ಅನಿಲ ಇಂಧನ : ______________

ಉತ್ತರ-

ಘನ ಇಂಧನ : ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಸೌದೆ

ದ್ರವ ಇಂಧನ :ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್

ಅನಿಲ ಇಂಧನ : ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. 

ಈ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆ. 

KSEEB Solutions For Class 5th EVS Chapter-5 Natural Resources In Kannada
ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖನಿಜಗಳ ಉಪಯೋಗ ತಿಳಿಸು.
KSEEB Solutions For Class 5th EVS Chapter-5 Natural Resources In Kannada

kseeb solutions for class 5 evs kannada medium. 

ಉತ್ತರ-

 • ಮನೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
 • ಪಾತ್ರೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು. 
 • ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು. 
 • ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು. 

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಬರೆ.

KSEEB Solutions For Class 5th EVS Chapter-5 Natural Resources In Kannada

5th evs solutions kseeb.

ನಿನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಬಳಸಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡು. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು (✔) ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸು. ಇದರಿಂದ ನೀನೇನು ತಿಳಿದೆ?

ಉತ್ತರ-

 • ಮಣ್ಣು   ✔
 • ಕಲ್ಲು        ✔
 • ಸಿಮೆಂಟ್       
 • ಮರಮುಟ್ಟು      ✔
 • ಕಬ್ಬಿಣ          ✔
 • ಗಾಜು      ✔
 • ನೀರು       ✔  
 • ಇಟ್ಟಿಗೆ      

KSEEB Solutions For Class 5th EVS Chapter-5 Natural Resources In Kannada FAQS- 🔥  👇

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೆಂದರೇನು?

ಸಂಪನ್ಮೂಲವೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ನೀರು, ಮಣ್ಣು, ಗಾಳಿ, ಖನಿಜಗಳು, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ. 

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಗಿಕರಿಸಲಾಗಿದೆ?  

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎಂದರೇನು? ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. 

ಸೌರಶಕ್ತಿ, ವಾಯು (ಗಾಳಿ), ನೀರು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಾಡು (ಅರಣ್ಯ) ಗಳಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬಳಸಿದೊಷ್ಟು ದೊರಕುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ, ಮಾನವನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎನ್ನುವರು

ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎಂದರೇನು? ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ. 

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು  ಬಳಸಿದಂತೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಇಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎನ್ನುವರು. 

ಸಮಪಾತಳಿ ಬೇಸಾಯ ಎಂದರೇನು?

ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರಕ್ಕನುಗುಣವವಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಮಪಾತಳಿ ಬೇಸಾಯ ಎನ್ನುವರು. 

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎಂದ್ರೇನು?

ಉ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾನವರಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

ಉ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಮಣ್ಣು, ಖನಿಜಗಳು, ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಉ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗಾಳಿ ಎಂದರೇನು?

ಉ: ಗಾಳಿಯು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಸಾರಜನಕ, ಆಮ್ಲಜನಕ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನಿಲಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಗಾಳಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಉ: ಗಾಳಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಆಮ್ಲಜನಕ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಉಸಿರಾಟ, ದಹನ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀರು ಎಂದರೇನು?

ಉ: ನೀರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಪಾರದರ್ಶಕ, ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಿಲ್ಲದ ದ್ರವವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀರು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಉ: ನೀರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕುಡಿಯಲು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಕೃಷಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಎಂದರೇನು?

ಉ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಖ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಉ: ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಸ್ಯಗಳು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಣ್ಣು ಎಂದರೇನು?

ಉ: ಮಣ್ಣು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದ ಮೇಲಿನ ಪದರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು, ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಣ್ಣು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಉ: ಮಣ್ಣು ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಖನಿಜಗಳು ಯಾವುವು?

ಉ: ಖನಿಜಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಜೈವಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಖನಿಜಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಉ: ಲೋಹಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅರಣ್ಯಗಳು ಯಾವುವು?

ಉ: ಅರಣ್ಯಗಳು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಾಡುಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಉ: ಅರಣ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ, ಹವಾಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮರದ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ವನ್ಯಜೀವಿ ಎಂದರೇನು?

ಉ: ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಳಗಿಸದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ವನ್ಯಜೀವಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಉ: ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು?

ಉ: ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮರುಬಳಕೆ ಎಂದರೇನು?

ಉ: ಮರುಬಳಕೆಯು ಹೊಸ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

ಎ: ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗದ, ಗಾಜು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಲೋಹ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮರುಬಳಕೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಉ: ಮರುಬಳಕೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು?

ಉ: ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂತಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮರುಪೂರಣಗೊಳ್ಳುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

ಉ: ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ, ಪವನ ಶಕ್ತಿ, ಜಲವಿದ್ಯುತ್, ಜೀವರಾಶಿ ಮತ್ತು ಭೂಶಾಖದ ಶಕ್ತಿ ಸೇರಿವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಉ: ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು ಯಾವುವು?

ಉ: ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾವು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ಉ: ನಾವು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ದಹನವು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾವು ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು?

ಉ: ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಶಕ್ತಿ-ಸಮರ್ಥ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅರಣ್ಯನಾಶ ಎಂದರೇನು?

ಉ: ಅರಣ್ಯನಾಶವು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆಯುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಗರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅರಣ್ಯನಾಶ ಏಕೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ?

ಉ: ಅರಣ್ಯನಾಶವು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ನಷ್ಟ, ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Solutions For Class 5th EVS Chapter-5 Natural Resources In Kannada.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅರಣ್ಯನಾಶವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು?

ಉ: ಸುಸ್ಥಿರ ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ, ಮರು ಅರಣ್ಯೀಕರಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅರಣ್ಯನಾಶವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದರೇನು?

ಉ: ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಸೇರಿಸುವುದು, ಇದು ಜೀವಂತ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಾಲಿನ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

ಉ: ಮಾಲಿನ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾವು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು?

ಉ: ಶುದ್ಧ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದರೇನು?

ಉ: ಜಲಮಾಲಿನ್ಯವು ನದಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗರಗಳಂತಹ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು?

ಉ: ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೊಳಚೆನೀರು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಜಲಮೂಲಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವ ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಎಂದರೇನು?

ಉ: ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವು ನೀರು, ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಅಥವಾ ತೊಳೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು?

ಉ: ಟೆರೇಸ್ ಕೃಷಿ, ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ಉಳುಮೆ, ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಎಂದರೇನು?

ಉ: ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಉ: ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಅಗತ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾವು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು?

ಉ: ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ALSO READ-👇ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

0 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.