KSEEB Solutions For Class 5 Maths Chapter 1 5-Digit Numbers In Kannada 5- ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

 KSEEB Solutions For Class 5 Maths Chapter-1 5-Digit Numbers In Kannada.

5- ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

Class 5 Maths Chapter 1 Question Answer.

ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ೪-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ. 
ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನುಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು, ಸ್ಥಾನಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 
ರಚಿಸುವುದು, ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆದರ್ಶರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು, ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 
ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾರೂಪದಲ್ಲಿಬರೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ 
ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಈಗ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು 
ಅಭ್ಯಾಸ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅವುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ 
Class 5 Maths Solutions Chapter-1 In Kannada medium 5- ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 
ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 

KSEEB Solutions For Class 5 Maths Chapter 1 5-Digit Numbers In Kannada 5- ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

Class 5 Maths Solutions Chapter-1 In Kannada medium 5- ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

ಪುನರಾವರ್ತನ ಅಭ್ಯಾಸ 

Ⅰ.ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 

1) 2,684

2) 7,000

3) 9,806

4) 8,649

ಉತ್ತರ- 

KSEEB Solutions For Class 5 Maths Chapter 1 5-Digit Numbers In Kannada 5- ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
Ⅱ. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. 
1) 1,739
ಉತ್ತರ- ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಭತ್ತು. 
2) 3,007
ಉತ್ತರ-  ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳು. 
3) 4,088
ಉತ್ತರ- ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಭತ್ತೆಂಟು. 
4) 11,900
ಉತ್ತರ- ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಭತ್ತು ನೂರು.

III ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

೧) ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ನೂರ ಹದಿನೈದು.

ಉತ್ತರ- 9,015

೨) ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ನೂರು.

ಉತ್ತರ- 2,400

೩) ಏಳು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತಾರು.

ಉತ್ತರ- 7,036

IV. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. 

೧) ೩–ಅಂಕಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ- 999

೨) ೩–ಅಂಕಿಯ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ- 100

೩) ೪–ಅಂಕಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ- 9999

೪) ೪–ಅಂಕಿಯ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಉತ್ತರ- 1000

v.ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ =, > ಅಥವಾ < ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನುಬರೆಯಿರಿ.

1) 3,567 .................. 4,567

ಉತ್ತರ- 3,567 <  4,567

2) 6,582 .................. 6,385

ಉತ್ತರ- 6,582  > 6,385

3) 7,384 .................. 7,384

ಉತ್ತರ- 7,384  =  7,384

ಕೆಳಗಿನ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ೪-ಅಂಕಿಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 

ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. (ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸದೆ)

1) 1, 2, 3, 4

ಉತ್ತರ- 4-ಅಂಕಿಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡಸಂಖ್ಯೆ - 4321

              4-ಅಂಕಿಗಳ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ - 1234

2) 6, 3, 8, 0

ಉತ್ತರ- 4-ಅಂಕಿಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡಸಂಖ್ಯೆ - 8630

              4-ಅಂಕಿಗಳ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ - 3068

3) 5, 2, 7, 4

ಉತ್ತರ- 4-ಅಂಕಿಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡಸಂಖ್ಯೆ - 7542

              4-ಅಂಕಿಗಳ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ - 2457 

ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

1) 2,456 2,465 2,565 2,546

ಉತ್ತರ- 2,456  2,465  2,546  2,565

2) 5,768 5,678 5,687 5,867

ಉತ್ತರ- 5,678  5,687  5,768  5,867 

3) 8,901 8,910 8,109 8,190

ಉತ್ತರ-  8,109  8,190  8,901  8,910 

ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

1) 2,947 3,038 2,930 3,830

ಉತ್ತರ- 3,830  3,038  2,947  2,930

2) 4,892 4,982 4,082 4,792

ಉತ್ತರ- 4,982  4,892  4,792  4,082 

3) 5,678 5,778 5,878 5,978

ಉತ್ತರ-  5,978  5,878  5,778  5,678 

ಅಭ್ಯಾಸ 1.1 

I.ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು (,) ಸೇರಿಸಿ

 ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

1) 32894 2) 18415 3) 99999 4) 40003

1) 32894 

ಉತ್ತರ- 32,894 -ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಭತ್ನಾಲ್ಕು. 

2) 18415 

ಉತ್ತರ- 18,415 -ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಹದಿನೈದು. 

3) 99999 

ಉತ್ತರ- 99,999 -ತೊಭಂತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ವಂಭೈನೂರ ತೊಭಂತ್ತೊಂಬತ್ತು

4) 40003

ಉತ್ತರ- 40,003 -ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೂರು. 

II ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

೧) ನಲವತೈದು ಸಾವಿರದ ಆರು ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು.

ಉತ್ತರ- 45,618

೨) ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು.

ಉತ್ತರ-  88,003

೩) ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಒಂಬತ್ತು.

ಉತ್ತರ- 13,714

೪) ತೊಂಬತ್ತಾö್ನಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮೂರುನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು.

ಉತ್ತರ- 94,314

III.ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

ಉದಾಹರಣೆ- 47,609 = 4 × 10,000 + 7 × 1,000 + 6 × 100 + 0 × 10 + 9 × 1

1) 19,203 

ಉತ್ತರ- 19,203 = 1 × 10,000 + 9 × 1,000 + 2 × 100 + 0 × 10 + 3 × 1

2) 77,777 

ಉತ್ತರ- 77,777 = 7 × 10,000 + 7 × 1,000 + 7 × 100 + 7 × 10 + 7 × 1

3) 38,294

ಉತ್ತರ- 38,294 = 3 × 10,000 + 8 × 1,000 + 2 × 100 + 9 × 10 + 4 × 1

VI. ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

ಉದಾಹರಣೆ- 6 × 10,000 + 1 × 1,000 + 7 × 100 + 9 × 10 + 5 × 1 = 61,795 

1) 7 × 10,000 + 2 × 1,000 + 8 × 100 + 3 × 10 + 8 × 1 = 72,838

2) 4 × 10,000 + 0 × 1,000 + 0 × 100 + 0 × 10 + 1 × 1= 40,001

3) 6×ಹತ್ತುಸಾವಿರ+ 3 ×ಸಾವಿರ+ 5×ನೂರು+ 1× ಹತ್ತು+ 7× ಬಿಡಿ = 63,517

4) 1× ಹತ್ತುಸಾವಿರ+ 1× ಸಾವಿರ+ 4 ×ನೂರು+ 7× ಹತ್ತು+ 4×ಬಿಡಿ = 11,474

V.ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಪುನ್ಹ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ, ಐದು ಅಂಕಿಯ ಗರಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 

ಉದಾಹರಣೆ-               ಗರಿಷ್ಟ           ಕನಿಷ್ಠ

 1) 3, 1, 4, 7,                97413            13479 

2) 8, 1, 6, 2, 5              86521            12568

3) 7, 0, 6, 1, 3              76310            10367

4) 6, 4, 5, 7, 0              76540            40567

VI.ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ. 

KSEEB Solutions For Class 5 Maths Chapter 1 5-Digit Numbers In Kannada 5- ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
VII.ಸಂಖ್ಯಾ ಸರಣಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ. 

1) 23,344, 23,444, 23,544, ______, ______. 
ಉತ್ತರ- 23,344,  23,444,  23,544, 23,644,  23,744.


2) 15,790, 35,790, 55,790, ______, ______. 

ಉತ್ತರ- 15,790,  35,790,   55,790,  75,790,  95,790.


3) 88,888, 78,888, 68,888, ______, ______. 

ಉತ್ತರ- 88,888,  78,888,   68,888,  58,888,  48,888. 


4) 30,453, ______, 36,453, 39,453, ______.
 
ಉತ್ತರ- 30,453,  33,453,  36,453,  39,453,  42,453. 


5) 58,600, 62,600, 66,600, ______, ______
ಉತ್ತರ- 58,600,  62,600,  66,600,  70,600,  74,600. 

VIII.ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ (ಆರೋಹಣ) ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

1) 30,435, 70,533, 20,411, 40,623 

ಉತ್ತರ- 20,411,  30,435,  40,623

2) 44,444, 44,044, 40,444, 40,044 

ಉತ್ತರ- 40,044,  40,444,  44,044,  44,444

3) 63,841, 63,481, 63,148, 63,184 

ಉತ್ತರ- 63,148,  63,184,  63,481,  63,841. 

4) 50,060, 50,500, 55,000, 50,006 

ಉತ್ತರ- 50,006,  50,060,  50,500,  55,000.

5) 20,325, 20,825, 20,302, 20,413

ಉತ್ತರ- 20,302,  20,325,  20,413,  20,825. 

IX.ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಳಿಕೆ (ಅವರೋಹಣ) ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. 

1) 23,456, 34,567, 12,345, 45,678 

ಉತ್ತರ- 45,678, 34,567,  23,456,  12,345. 

2) 40,564, 45,064, 45,604, 40,456 

ಉತ್ತರ- 45,604,  45,064,  40,564,  40,456. 

3) 12,344, 12,340, 12,304, 13,244 

ಉತ್ತರ- 13,244 , 12,344,  12,340, 12,304. 

4) 77,770, 77,077, 77,777, 70,777 

ಉತ್ತರ- 77,777,  77,770,  77,077,  70,777 

5) 61,234, 62,134, 21,364, 12,364

ಉತ್ತರ- 62,134,  61,234,  21,364, 12,364.

X.ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ,ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ =, > ಅಥವಾ  <

ಚಿನ್ಹೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. 

1) 52,085 .................. 52,085

ಉತ್ತರ- 52,085 =  52,085

2) 46,431 .................. 43,613

ಉತ್ತರ-  46,431  >  43,613

3) 15,662 .................. 24,672

ಉತ್ತರ-   15,662  <  24,672

4) 74,312 .................. 76,312

ಉತ್ತರ-  74,312  <  76,312

5) 81,884 .................. 81,365

ಉತ್ತರ-   81,884  >  81,365

KSEEB Solutions For Class 5th EVS Chapters In Kannada. 5th class maths questions answers.


ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ

0 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.